Yurt dışı borçlanması yolu ile Türkiye’de emekli olanların yurtdışında sigortaya tabi olmayacak şekilde kısa süreli olarak çalışabilmelerini sağlayacak yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye dışında çalışan Türk vatandaşları ile izinle Türk vatandaşlığından çıkanların yurt dışı borçlanması ile Türkiye’de emekli olduktan sonra, bulundukları ülkelerde zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmayan kısa süreli işlerde çalışmalarının önü açıldı. Konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemede, 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki değişikliğe “kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklendi:

“k) Kısa süreli çalışmaya tabi işler: Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi, Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgesinde kayıtlı olan ve ilgili ülke mevzuatına göre elde edilen kazanç üzerinden çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmadığı bildirilen süreleri,”

Düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanması ile uygulama başlamış oldu.