Belçika’da İslami kurumlar, Flaman Bölgesi’ndeki din ve ibadet özgürlüğüne yönelik ihlallerinin önüne geçmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.

Belçika Diyanet Vakfı, Belçika Müslümanları Birliği, Belçika İslam Federasyonu ve Belçika Arnavut Camileri Federasyonu “Belçika İslam Koordinasyon Kurulu” (CIB) çatısı altında AİHM’e başvurdu.

Din ve İbadet Özgürlüğünün İhlal edildiğine hükmedilmişti

Başvurunun konusu olan 22 Ekim 2021 tarihli Flaman bölgesi yasası, “yerel dinî toplulukların tanınmasını, dinî makamların yükümlülüklerini, bu yükümlülüklerin denetimini düzenleyen ve tanınan ibadethanelerin maddi örgütlenmesi ve işleyişine ilişkin” 7 Mayıs 2004 tarihli yasayı değiştirmişti.

Yerel dinî toplulukların tanınma şartlarını değiştiren 2021 tarihli bu kararname, eski Flaman İçişleri Bakanı Liesbeth Homans (Yeni Flaman İttifakı, N-VA) tarafından 2017 yılında başlatılan camilerin tanınmasını durdurma süreciyle oluşan çıkmazı sona erdireceği iddiasıyla kaleme alınmıştı. Kararname, bir dinî topluluğun tanınması için bazı sıkı koşullar dayatıyordu.

CIB bünyesindeki kuruluşlar, yeni yasaya Anayasa Mahkemesi nezdinde itiraz etmiş, 20 Temmuz’da itirazları yasanın din ve ibadet özgürlüğünü ihlal etmesi gerekçesiyle haklı bulunmuştu. Mahkeme, yasanın 7,9, 16 ve 17. maddelerinde yer alan; ibadethanelerin başka bir ülkenin organizasyonuyla doğrudan veya dolaylı ilişki kurmasını, başka bir ülkeden doğrudan veya dolaylı olarak finansman elde etmesini, din adamlarının başka bir ülkeden maaş almasını yasaklayan düzenlemeleri, din ve ibadet özgürlüğüne aykırı bularak iptal etmişti.

“Flaman Bölgesi’nin Soruşturma Açabilme Yetkisi Olmamalı”

CIB adına kamuoyuna yazılı açıklama yapan vekil Av. Kürşat Bilge, Müslüman toplumu temsil eden kuruluşların mevcut durumu yeterli bulmadığını ve iptal edilmeyen maddeleri “hukuk güvensizliği” oluşturduğu gerekçesiyle AİHM’e götürdüğünü açıkladı. Bu maddeler, cami imamlarının başka ülkelerle ilişkisi olan derneklere üye olmalarını yasaklama ve dinî toplulukların denetlenmesi gibi unsurları içeriyor.

Belçika İslam Federasyonu (FIBIF) Bölge Yürütme Kurulundan ulaştığımız bir üyeye yapılan AİHM başvurusunu sorduk. Perspektif’e konuşan BYK üyesi, CIB’i oluşturan İslami kurumların AİHM’e taşıdığı bu talebin, camilerin hukuken yetkisi olmayan Flaman Bölgesi kurumları tarafından takip edilmesi ve fişlenmesi ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu ifade etti. Flaman Bölgesi’nin federal hükûmetin salahiyetindeki yargı yetkilerine sahipmişçesine bir adli soruşturma yürütmesinin illegal olacağını ve böylesi bir ihtimalin kesin olarak engellenmesini talep ettiklerini vurguladı. BYK üyesi, mahkemenin federal yetkililerle beraber camilerin bölgesel kurumlarca takip altına alınabilmesine engel olmazsa Belçika‘nın federal birliği açısından yeni sorunlara yol açabileceğini aktardı. (AA/P)